Med sjeldne medisinske tilstander menes diagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt ca 500 personer i Norge. Diagnosen må være varig.

De til enhver tid gjeldende tilstander/diagnoser dette gjelder fremgår av listen for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen). Listen er delt i to, A-listen og B-listen.

Har man en diagnose som står på A-listen har man krav på stønad til all nødvendig tannbehandling.

Har man derimot en diagnose som står på B-listen  er det en forutsetning at tannlegen i hvert enkelt tilfelle konkluderer med at tilstanden eller behandlingen av denne har ført til økt behov for tannbehandling, før man gir stønadsberettiget tannbehandling.

SMT-listene blir oppdatert kontinuerlig, dette innebærer at tilstander kan taes inn og ut, vurdert i henhold til de ovennevnte retningslinjene. For tilstander som fjernes fra listen, ytes det stønad til behandling som er påbegynt  innen seks måneder etter at tilstanden er fjernet.

De fleste som har en sjelden medisinsk tilstand vet om sin diagnose og det er viktig at man gir beskjed om dette da vi tar opp helsejournal.