Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med ulykken er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen

a) Omfattende tannskade ved ulykke

Stønad ytes til behandling av tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon eg estetikk. Stønaden gis som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter ulykken fant sted, unntak kan gjøres der første gangs behandling ble gjort innen utløpet ac det året bruker fyller 20 år.

b) Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdommer som kan gi fallskader

Bestemmelsen omfatter skader som har oppstått under anfall (feks epilepsi) og ved rebehandling av tidligerer.