Sterkt nedsatt evne til egenomsorg

Det kan ytes stønad til personer som på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, eller ved varig nedsatt funksjonsevne har sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år.

Det må dokumenteres at bruker ikke får ytelser etter lom om tannhelsetjenesten før behandlingen kan påbegynnes - dvs at bruker ikke har krav på gratis tannbehandling hos Den Offentlige Tannhelsetjenesten.

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg må dokumenteres ved erklæring fra relevant lege eller psykolog.